Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp năm 2021
Ngày 04/02/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-TCGDNN về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp