Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp năm 2021
13:50' 8/2/2021
Ngày 04/02/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-TCGDNN về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Tổ chức, triển khai có hiệu quả việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và cán bộ phụ trách công tác giáo dục nghề nghiệp của các Bộ, ngành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định và yêu cầu, điều kiện về vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
2. Bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với vị trí việc làm, quy hoạch, sử dụng, đánh giá công chức, viên chức.
3. Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho công chức, viên chức tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực.
II. NỘI DUNG 
Lựa chọn, cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đối với cán bộ quản lý về giáo dục nghề nghiệp năm 2021 như sau:
1. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn ở trình độ sau đại học
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: Công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nếu có), học bổng hoặc cá nhân tự chi trả.
2. Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp)
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: Công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nếu có).
3. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương...)
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: Công chức, viên chức các ngạch chuyên viên, thanh tra viên, kế toán viên, nghiên cứu viên.... của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Bộ, Học viện Hành chính quốc gia và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng khác.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc cá nhân tự chi trả.
4. Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý (cấp Vụ và tương đương, cấp Phòng và tương đương)
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: Công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Bộ, Học viện Hành chính quốc gia và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng khác.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc cá nhân tự chi trả.
5. Bồi dưỡng đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin – Truyền thông
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: Công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chưa có chứng chỉ đạt chuẩn theo quy định.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Bộ, Tổng cục và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng khác.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc cá nhân tự chi trả và nguồn hợp pháp khác.
6. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng cho chuyển đổi số, quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: cán bộ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cán bộ phụ trách công tác giáo dục nghề nghiệp của các Bộ, ngành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Tổng cục.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và nguồn hợp pháp khác.
7. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh 
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: Công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Bộ và các cơ sở đào tạo bồi dưỡng khác.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc cá nhân tự chi trả và nguồn hợp pháp khác.
8. Đào tạo, bồi dưỡng quốc phòng, an ninh
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: Công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Bộ.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
9. Bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng quản lý về giáo dục nghề nghiệp
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: cán bộ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cán bộ phụ trách công tác giáo dục nghề nghiệp của các Bộ, ngành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trường trung cấp.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Tổng cục.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và nguồn hợp pháp khác.
10. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo chuyên đề hàng năm của Bộ (nghiệp vụ ngành lao động – thương binh và xã hội; công tác tổ chức cán bộ; công tác kế hoạch – tài chính, kế toán; thanh tra; văn hóa công vụ....)
- Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Đối tượng: Công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
- Thời gian đào tạo: theo Kế hoạch của Bộ.
- Kinh phí: từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu trình Tổng cục trưởng xét cử công chức, viên chức của Tổng cục theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của Tổng cục. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng kết quả đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu trình Tổng cục trưởng triệu tập cán bộ phụ trách công tác giáo dục nghề nghiệp của các Bộ, ngành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp theo kế hoạch của Tổng cục.
2. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn phân bổ kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức từ nguồn kinh phí đã giao cho Văn phòng Tổng cục và các nguồn hợp pháp khác; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ cân đối, bố trí nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được duyệt.
3. Giao Văn phòng bố trí kinh phí hàng năm; hướng dẫn việc sử dụng, thanh quyết toán kinh phí cho công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn kinh phí của Tổng cục theo quy định.
4. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện để công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
5. Công chức, viên chức của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm thực hiện đúng nội quy, quy chế của đơn vị tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
6. Các Bộ, ngành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp./.